• Ruime voorraden
  • Snelle levertijden
  • A-merken en scherpe condities
hjt Hagro hjt

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TBB Hagro B.V.
 
Artikel 1:
      1.    In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenisgebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is        
              aangegeven:
              
TBB Hagro B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Koper: de wederpartij van TBB Hagro B.V.; 
               
Overeenkomst: de overeenkomst tussen TBB Hagro B.V. en koper.

 Artikel 2:
      1.    De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedereovereenkomst tussen TBB Hagro B.V. en koper, voor               zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
      2.     Algemene voorwaarden van koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk isovereengekomen dat deze met uitsluiting               van deze voorwaarden op de overeenkomst vantoepassing zijn.
              Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigdmochten worden, blijven de overige bepalingen                   van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 
Artikel 3:
      1.    Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
      2.    De door TBB Hagro B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
              TBB Hagro B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien zij de aanvaarding daarvan door koper, aan koper schriftelijk binnen dertig dagen               heeft bevestigd.
      3.    Levertijden in offertes en prijslijsten van TBB Hagro B.V. zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding    
              of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
      4.    De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen vanoverheidswege alsmede verzend- en    
              eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Verzendkosten (binnen Nederland) zijn niet verschuldigd    
             bij leveranties met een bedrag hoger dan € 500,- ex. BTW.
 
Artikel 4:
      1.    TBB Hagro B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisenvan goed vakmanschap uitvoeren.
              Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TBB Hagro B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te      
              laten verrichten door derden.
      2.    Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TBB Hagro B.V. aangeeft dat deze noodzakelijkzijn of waarvan koper redelijkerwijs
              behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TBB Hagro B.V. worden verstrekt.
              Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TBB Hagro B.V. zijn verstrekt, heeft TBB Hagro B.V.
              het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke                 tarieven aan koper in rekening te brengen.
      4.    TBB Hagro B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TBB Hagro B.V. isuitgegaan van door koper verstrekte onjuiste               en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TBB Hagro B.V. kenbaar behoorde te zijn.
              Koper vrijwaart TBB Hagro B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met deuitvoering van de overeenkomst schade lijden                 welke aan koper toerekenbaar is.
 
Artikel 5:
      1.    Levering geschiedt af magazijn van TBB Hagro B.V..
      2.    Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat TBB Hagro B.V. deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment    
              waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
      3.    Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is
              TBB Hagro B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
      4.    Indien de zaken worden bezorgd is TBB Hagro B.V. gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan    
              afzonderlijk worden gefactureerd.
      5.    De levertijd gaat in nadat TBB Hagro B.V. de opdracht/bestelling van koper heeft geaccepteerd.
      6.    Indien TBB Hagro B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale  
             termijn. Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op vergoeding van welke schade dan ook, dan wel op ontbinding van deze
             overeenkomst.
      7.    Indien TBB Hagro B.V. gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze               aan TBB Hagro B.V. ter beschikking heeft gesteld.
      8.    TBB Hagro B.V. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is
              afgeweken. TBB Hagro B.V. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
      9.    Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in gedeelten zal worden uitgevoerd, kan TBB Hagro B.V. de uitvoering van die onderdelen
              die tot een volgende fase behoren opschorten tot koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
    10.    TBB Hagro B.V. heeft het recht om, alvorens tot levering over te gaan, van koper voldoende zekerheid te verlangen voor de juiste nakoming                 van de betalingsverplichting van koper.
 
Artikel 6:
      1.    Is aan koper een monster, model, tekening of andere afbeelding getoond of verstrekt, dan wel eenmaat- en/of gewichtsopgave gedaan, dan                 wordt dit geacht slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat het goed daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt    
              overeengekomen dat het goed daarmee zal overeenstemmen.
 
Artikel 7:
      1.    Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zokort mogelijke termijn te (doen)    
              onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is  
              overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
      2.    Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aanTBB Hagro B.V. te worden gemeld.
              Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering te worden
              gemeld.
      3.    Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betalingvan de gekochte zaken. Wenst koper  
              gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van TBB Hagro B.V. op de wijze zoals      
              door TBB Hagro B.V. aangegeven.
  
Artikel 8:
      1.    Indien TBB Hagro B.V. met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is TBB Hagro B.V.niettemin gerechtigd tot verhoging van de                 prijs in de gevallen als hieronder genoemd.
      2.    TBB Hagro B.V. mag prijsstijgingen doorberekenen, indien TBB Hagro B.V. kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en
              uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen,  
              grondstoffen, halffabricaten of verpakkingsmateriaal.
      3.    De door TBB Hagro B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen,alsmede eventuele in het kader van de       
              overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 
Artikel 9:
      1.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering hetnoodzakelijk is om de te verrichten   
              werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig  
              aanpassen.
      2.    Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan hettijdstip van voltooiing van de uitvoering
              daardoor worden beïnvloed. TBB Hagro B.V. zal koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
      3.    Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieveconsequenties heeft, zal TBB Hagro B.V. koper
              hierover tevoren inlichten.
      4.    In afwijking van het te dezen bepaalde zal TBB Hagro B.V. geen meerkosten in rekening kunnenbrengen indien de wijziging of aanvulling het              gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
 
Artikel 10:
      1.    Betaling dient te geschieden op een door TBB Hagro B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin isgefactureerd binnen 10 werkdagen na
              factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de    
              betalingsverplichting niet op.
      2.    Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 10 werkdagen dan is de kopervan rechtswege in verzuim. Koper is alsdan
              een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het    
              opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het volledige
              bedrag.
      3.    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van koper zijn devorderingen van TBB Hagro B.V. op de koper  
              onmiddellijk opeisbaar.
      4.    TBB Hagro B.V. heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaatsin mindering van de kosten, vervolgens
              in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. TBB Hagro B.V. kan, zonder
              daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
              TBB Hagro B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede
              de kosten worden voldaan.
 
Artikel 11:
      1.    Alle door TBB Hagro B.V. geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen,schetsen, tekeningen, enz. blijven eigendom van               TBB Hagro B.V. totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met TBB Hagro B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.
      2.    Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch openige andere wijze te bezwaren.
      3.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechtendaarop willen vestigen of doen gelden, is    
             koper verplicht TBB Hagro B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
      4.   Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerdte houden tegen brand, ontploffings- en  
              waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
      5.    Door TBB Hagro B.V. geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder heteigendomsvoorbehoud vallen, mogen  
             slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
      6.    Voor het geval dat TBB Hagro B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,geeft koper reeds nu onvoorwaardelijk en
             niet herroepbare toestemming aan TBB Hagro B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen    
             van TBB Hagro B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 
Artikel 12:
      1.    TBB Hagro B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen diedaaraan kunnen worden gesteld en vrij                 zijn van welke gebreken ook.
      2.    De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering, tenzijde wetgever een langere periode bepaalt.
      3.    Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal TBB Hagro B.V. de zaak binnenredelijke termijn na ontvangst daarvan dan
              wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van
              TBB Hagro B.V., vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan
              TBB Hagro B.V. te retourneren en de eigendom aan TBB Hagro B.V. te verschaffen.
      4.    De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg vanonoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer,
              zonder schriftelijke toestemming van TBB Hagro B.V., koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen
              aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
              Evenmin geldt de genoemde garantie indien niet originele onderdelen zijn gebruikt of gemonteerd.
      5.    Indien de door TBB Hagro B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde wordtgeproduceerd, is de garantie beperkt tot die
             welke door de producent van de zaak wordt verstrekt.
 
Artikel 13:
      1.    Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dankomen alle redelijke kosten ter verkrijging
              van voldoening buiten rechte voor rekening van koper.
              In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig  
              het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
      1.    Indien TBB Hagro B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komenook deze voor vergoeding door koper in               aanmerking.
              De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper. 
 
 Artikel 14:
      1.    TBB Hagro B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
              - koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal    
             nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting
             slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of  
             onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
      2.    Voorts is TBB Hagro B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandighedenvoordoen welke van dien aard zijn dat                   nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel      
              indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in    
              redelijkheid niet mag worden verlangd.
      3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TBB Hagro B.V. op koperonmiddellijk opeisbaar. Indien TBB Hagro B.V. de
              nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt TBB Hagro B.V. zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
      4.    TBB Hagro B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 15:
      1.    Indien TBB Hagro B.V. aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeftgesteld is koper gehouden het aldus  
             geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet
             nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
      2.    Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft metde onder 1. genoemde verplichting, heeft
              TBB Hagro B.V. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.
 
Artikel 16:
      1.    Indien door TBB Hagro B.V. geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van TBB Hagro B.V.jegens koper beperkt tot hetgeen in
              deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
      2.    Indien TBB Hagro B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt totten hoogste het factuurbedrag van het                    geleverde goed in kwestie.
      3.    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
              zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet
              aan TBB Hagro B.V. toegerekend kan worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper
              aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
      4.    TBB Hagro B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en                   schade door bedrijfsstagnatie.
      5.    De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan               opzet of grove schuld van TBB Hagro B.V. of haar ondergeschikten.
 
Artikel 17:
      1.    Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn,gaat op koper over op het moment waarop
             deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden
             gebracht.
 
Artikel 18:
      1.    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderdworden als gevolg van een omstandigheid
              die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening
              komt.
      2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in dewet en jurisprudentie wordt begrepen, alle
             van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TBB Hagro B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TBB Hagro
             B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TBB Hagro B.V. worden daaronder begrepen.
      3.    TBB Hagro B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die(verdere) nakoming verhindert, intreedt
             nadat TBB Hagro B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.
      4.    Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit deovereenkomst opschorten. Indien deze periode    
             langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
             schade aan de andere partij.
      5.    Voor zoveel TBB Hagro B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijnverplichtingen uit de overeenkomst is
             nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
             TBB Hagro B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
             Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
 
Artikel 19:
      1.    Koper vrijwaart TBB Hagro B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten vanintellectuele eigendom op door koper verstrekte
              materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
      2.    Indien koper aan TBB Hagro B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.verstrekt, garandeert deze dat de
              informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 
Artikel 20:
      1.    Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard vanhet geleverde anders volgt of schriftelijk
              anders is overeengekomen.
      2.    TBB Hagro B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamhedentoegenomen kennis voor andere doeleinden te    
              gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
 Artikel 21:
      1.    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kadervan hun overeenkomst van elkaar of uit
              andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van
              de informatie.
      2.    Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, TBB Hagro B.V. gehouden isvertrouwelijke informatie aan door de
              wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en TBB Hagro B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk
             dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TBB Hagro B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of
             schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 
Artikel 22:
      1.    Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn ofrechtens niet blijken te kunnen worden    
              toegepast, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht.
 
Artikel 23:
      1.    De rechtbank in de vestigingsplaats van TBB Hagro B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillenkennis te nemen.
              Niettemin heeft TBB Hagro B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
      2.    Op elke overeenkomst tussen TBB Hagro B.V. en de koper is Nederlands recht van toepassing. 
 
Namens TBB Hagro B.V.

  • © 2016
  • TBB Hagro
TBB Hagro, Hulsbrookstraat 5, 7665 CE Albergen